I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky ( zkratka OP) platí pro objednávání zboží z internetového obchodu www.gastro-obaly.cz, velkoobchodu a kamenného obchodu, který provozuje gastro obaly, s.r.o. , IČ 04685164, se sídlem Otopašská 855/1, 158 00 Praha 5, provozovna: Na Panskem 1080/33, 252 19 Rudná.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické, písemné nebo telefonická či osobní objednávky a specifikace zákazníka. Prodávající není zodpovědný za výběr a množství výrobků, kterou provedl kupující, neboť  v dobré víře předpokládá, že objednavatel toto provedl o své svobodné vůli a odborných znalostí či zkušeností a své rozhodnutí potvrdil učiněním objednávky.

II. Objednávka

Veškeré přijaté objednávky jsou pro kupujícího považovány za závazné i v případě, že kupující neuvede svoji e-mailovou adresu a jiné údaje nebo je zadá ve špatném tvaru. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku ověřit u kupujícího, odmítnout a nebo nesplnit, zejména pokud se domnívá, že plněním by mohl poškodit své dobré jméno, má jakékoliv pochybnosti o kupujícím (zejména odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, závazky po lhůtě splatnosti vůči prodávajícími, překročení úvěrového rámce atd.), nebo by plnění objednávky mohlo zhoršit ekonomickou situaci prodávajícího.

Výrobní tolerance ± 3 % (počet kusů, rozměr, tvar).

III. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je adresa skladu prodávajícího viz kontakty, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovně nebo skladu prodávajícího po předchozí telefonické domluvě.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží podle toho, co nastane později.
Prodávající dodá zboží do 7 pracovních dní pokud ho má na skladě, nejpozději však do 20 pracovních dní, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky. V některých případech může prodávající prodloužit dodací lhůtu až na 8 týdnů. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tato dodatečná lhůta bude překročena. V případě, že kupující odstoupí svévolně od kupní smlouvy, je vystaven možnosti smluvní pokuty ve výši dvaceti procent z kupní ceny a náhrady vzniklé škody.

Při nepřevzetí závazně objednaného zboží zákazníkem a jeho opětovného doručení se cena za dopravu účtuje 390Kč bez DPH a to i v případě, že měl zákazník při objednávce nad 2.999Kč bez DPH při prvním doručení dopravu zdarma.

IV. Platební podmínky, slevy, ceny, slevové kupóny

Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží, nebo je možná platba fakturou. Variantu platby schvaluje prodávající. Základním způsobem platby za zboží je na dobírku. U přepravní služby GLS i Airway lze platit v hotovosti, nebo platební kartou.
Stálým zákazníkům nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy. Tyto slevy budou zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího, nebo jsou dohodnuty individuálně. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

Individuální slevy, slevové kupony, věrnostní body a slevové akce nelze kombinovat. Zákazníkům kteří budou mít prodlení se splatností faktur nemusejí být uznány slevy.

Pro nově registrované sleva 100 Kč na první objednávku nad 3000 Kč bez DPH. Pro získání kódu se nejdříve registrujte, na zadaný email v registraci Vám příjde slevový kód, který následně vyplníte do objednáky. 

Slevy se vztahují pouze na celé balení/kartony. Sleva nelze poskytnout na ebaly.

VI. Penalizace

Převzetím zboží a s tím souvisejícího dodacího listu či faktury, deklaruje zákazník uzavření kupní smlouvy ve smyslu obchodního zákoníku. Prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu, v případě nezaplacení ceny dodaného zboží účtovaného příslušnou fakturou ve lhůtě splatnosti, nárok na účtování smluvní pokuty ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Do úplného zaplacení zůstává zboží majetkem firmy gastro obaly, s.r.o. (par. 445 OZ)

V. Ochrana osobních dat

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující dále souhlasí, že fotografie obalového matriálu, které uveřejní na sociálních sítí můžeme využít pro své účely (umístit je do newsletteru, na naše sociální sítě, atd).

Dokument naleznete níže pod obchodními podmínkami.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VI. Výměna a vrácení zboží

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva má možnost do 14 dnů od dodání požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží lze provést, pouze v případě, že bude zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným uskladněním, použitím nebo ošetřením.

Při nákupu zboží přes e-shop má zákazník podle občanského zákoníku právo zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů vrátit (odstoupit od smlouvy). Doprava zpět je na náklady zákazníka. Obchodník mu pak podle zákona musí vrátit peníze za nepoškozené zboží, a to formou bankovního převodu na účet klienta. Pokud výrobek nebyl poškozený, či opotřebovaný, může obchodník zboží prodat dál.

VII. Reklamace

V případě vadného zboží má kupující právo na reklamaci, která bude posuzována dle potřeby na základě občanského případně obchodního zákoníku. Reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení zboží kupujícím na provozovnu, pokud nebude domluveno jiné místo převzetí. Náklady na dopravu hradí kupující a zaručuje se, že bude zboží doručeno na provozovnu bez dalšího možného poškození. O vyřízení reklamace bude kupující informován písemně, pokud nebude domluveno jinak, a to formou e-mailu. V případě uznání reklamace budou zákazníkovi vráceny peníze za poškozené zboží , a to formou bankovního převodu. 

Výrobce není povinen rPET materiál označovat jako rPET. Je možné že u rPET materálu bude uvedeno pouze PET. Toto není chyba a nebude uznána reklamace. Pokud zboží bude zákazník chtít vrátit, tak to bude umožněno na náklady kupujícího.

VIII. Zápůjčka vzorků

Na základě požadavku a po posouzení mohou být zákazníkovi poskytnuty zúčtovatelné vzorky na dobu maximálně 14 dní, pokud tato lhůta nebude dohodnuta jinak. Zákazník je povinen poskytnuté vzorky chránit před zničením, poškozením a ztrátou. V případě jejich použití pro ochranu osob, poškození, zničení nebo ztráty je povinen dle zákonných ustanovení tyto uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku společnosti gastro obaly, s.r.o..

IX. Kupující souhlasí s nároky prodávajícího

Kupující s potvrzením a odesláním objednávky souhlasí, že prodávající si může vypůjčit fotografie obalového materiálu a jídla, které kupující zvěřejní veřejně na internetu a sociálních sítí. Prodávající se zavazauje, že u fotografie nebudou zvěřejněny obličeje a ani celé postavy. Kupující odesláním objednávky souhlasí, aby prodávající fotografii mohl použít na svém e-shopu, sociálních sítí a v newsletteru.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovaní §1826 odst 1 písm e.) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 IĆ 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

Prosávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenem rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/192 Sb o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 občanského zákoníku.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické nebo písemné objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek platí, že se změnou souhlasí.
Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenou objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud se cena zboží od objednání až do doby dodání výrazně změní, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit. Pokud byla kupujícím zaplacena záloha budeme mu vrácena, resp. při snížení ceny bude vrácen rozdíl mezi starou a novou cenou. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
Pojem "Výprodej" : Zboží, které je do této kategorie zařazováno není použité nebo poškozené. Může se jednat o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků, nestandardního vyhotovení atd. a nevztahuje se na něj záruka. Jedná se o akce limitované "do vyprodání zásob".
Pojem "Zvýhodněná cena a AKCE": Nabídka standardního zboží u něhož jsme dosáhli snížením nákladů nižší konečné ceny.